Terug naar overzicht
± min

Actueel overzicht van alle sociale verzekeringswetten voor whiplashslachtoffers!

Helaas krijgen veel whiplash slachtoffers te maken met voor hen geldende sociale verzekeringswetten. Om u en hen behulpzaam te zijn om door het woud van regels het spreekwoordelijke bos te kunnen zien, geven wij u hieronder een overzicht van de meest belangrijke regelgeving. Laat u bij resterende vragen helpen door deskundige letselschadespecialisten of bel ons voor gratis advies op 0800 - 0112 (gewoon lokaal tarief!).

Wij geven u bij elke wet een korte omschrijving van de inhoud van de betreffende wet zodat hiermee duidelijk wordt wat de wetgever met deze wet heeft willen bereiken en voorts zijn er linken geplaatst waar zonodig meer informatie over deze betreffende wet is te vinden. Door ons wordt dit overzicht ALTIJD actueel gehouden!

Overzicht van de Sociale wetten:

Toeslagenwet (TW)
De Toeslagenwet zorgt dat een verzekerde die ziek, arbeidsongeschikt of werkloos is, minimaal een inkomen heeft op het sociaal minimum dat voor hem geldt.

Wet Arbeid en Zorg (WAZO)
De WAZO stelt werknemers in staat werk te combineren met zorgtaken.

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
De Wajong zorgt dat langdurig zieke of gehandicapte jongeren een uitkering krijgen

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
De WIA zorgt dat werknemers die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden een inkomen krijgen.

Werkloosheidswet (WW)
De WW verzekert werknemers tegen de financiële gevolgen van werkloosheid.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
De WAO regelde tot 29 december 2005 een inkomen voor werknemers die lang ziek waren. Wie na een wachttijd nog steeds niet voldoende kon werken, kreeg een WAO-uitkering. WAO betekent Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ziektewet (ZW)
De Ziektewet regelt dat een werknemer loon (gedeeltelijk) als uitkering krijgt doorbetaald bij ziekte.

Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
Deze wet zorgt dat gezinnen een financiële bijdrage ontvangen voor de kosten van het opvoeden en onderhouden van kinderen

Algemene Nabestaandenwet (Anw)
De Algemene nabestaandenwet (Anw) voorziet in een nabestaandenuitkering voor mensen van wie de partner is overleden. Ook regelt de Anw een halfwezenuitkering voor kinderen onder de 18 jaar.

Algemene Ouderdomswet (AOW)
De wetgeving zorgt voor een basispensioen voor mensen van 65 jaar en ouder: het AOW-pensioen.

Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
Deze wet zorgt voor zowel de veiligheid en gezondheid van werknemers tijdens hun werk als voor het bevorderen van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden

Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)
Deze wet heeft twee doelstellingen: het reguleren van toestroom van arbeidsmigranten op basis van behoeften op de arbeidsmarkt en het bestrijden van illegale tewerkstelling van vreemdelingen

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)
Deze wet verzekert werknemers van een mimimumloon en minimumvakantiebijslag voor verrichte arbeid.

Wet Werk en Bijstand (WWB)
Deze wet regelt een basisinkomen voor iedereen die is aangewezen op een uitkering en iedereen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is voor reïntegratie in het arbeidsproces.

Loonheffingen
Onder loonheffingen vallen diverse wetten die de rechten en plichten bij inhouding en afdracht van loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet regelen.

Invorderingswet
De Invorderingswet regelt uw rechten en plichten als het om het betalen, het te laat betalen of het niet betalen van verschuldigde belastingen gaat

Aanvullend Inkomen Ouderen (AIO)
Bent u 65 jaar of ouder en is uw inkomen lager dan het minimuminkomen, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Deze vult uw inkomen aan tot het minimum.

Wet investeren in jongeren (WIJ)
Deze wet regelt dat gemeenten verplicht zijn om jongeren van 18 tot 27 jaar die niet werken of niet naar school gaan en zich bij de gemeente melden omdat zij zelf geen werk kunnen vinden een aanbod te doen. Dit kan een baan zijn, een vorm van scholing of een combinatie van beide.

Voor elke wet in Nederland geldt dat deze regels en verplichtingen met zich brengt voor zowel burger, werknemers, als werkgevers en overheden. Wij hopen u met bovenstaand overzicht een goed beeld te hebben kunnen geven van de belangrijkste sociale voorzieningen, geldende belastingen en geldende arbeidsvoorwaarden om zo veilig en gezond te kunnen werken