Direct gratis juridische hulp bij whiplash letselschade! De aansprakelijke tegenpartij betaalt.

Lees voor gebruik van deze website eerst deze Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten Letselhelpdesk, redactie en medewerkers van deze site alsmede de met deze site samenwerkende kantoren, letselschadeadvocaten, iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden,
onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Het gebruik maken van de op deze site geboden informatie, en het ontvangen van een emial bericht als antwoord op een vraag wil niet zeggen dat daarmee een wederzijdse verplichting wordt aangegaan of dat het gelijkgesteld wordt met een overeenkomst uit de wet dan wel dat dit gelijk staat met een cliënt-belangenbehartigings-overeenkomst.

Mocht de site letselschade.nl door werkzaamheden of technische onvolkomenheden tijdelijk buiten gebruik zijn genomen, dan kunnen daar geen rechten aan ontleend worden.

Aansprakelijkheid voor de op deze site geplaatste informatie kan niet tegen de auteurs, redactie, adverteerders of Letselhelpdesk en huplpersonen worden ingeroepen en wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Daar waar namen van personen en bedrijven genoemd worden dienen bij klachten eerst bij de nieuwsbron te worden geklaagd en kan de reactie van de nieuwsbron op deze klacht en de reactie van de klagende partij op deze site in het kader van hoor en wederhoor al dan niet in hoofdlijnen worden geplaatst.

Door verder te gaan op deze site, gaat u akkoord met deze Disclaimer.

Auteurswet

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site, waaronder de programmatuur, berusten bij Letselhelpdesk.

Indien u de redactie tips of informatie toestuurt ter publicatie, geeft u ons daarmee het recht deze op onze site te plaatsen. Het is ons dan dus toegestaan deze informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en te bewerken, zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd zal zijn, anders dan eventueel uit schriftelijke overeenkomst tussen partijen zal blijken.

Het ‘forwarden’ en het ‘redirecten’ of anderszins doorgeven van de programmatuur, logo’s/ beeldmerken en merknamen in deze letselschade databank is niet toegestaan.

Men mag dus ook niet uit eigener beweging deze informatie voor een ander verveelvoudigen/ kopiëren, dan met uitdrukkelijke toestemming van Letselhelpdesk. Zie de daarvoor onedrmeer de Auteurswet en het Reprobesluit/ Voorontwerp Reprobesluit 1996.

Door de makers en beheerders van de op het Internet geplaatste informatie wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard en worden alle rechten en weren voorbehouden.

Aansprakelijkheid voor de op deze site geplaatste informatie kan niet tegen de auteurs, redactie of Letselhelpdesk worden ingeroepen en wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Databank richtlijn

Op deze zelfstandige database/ kennis databanken in elektronische zin zal de Databankrichtlijn, van 11 maart 1996, Richtlijn 96/9/EG zoals definitief door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie is aanvaard voor recht gelden.

De specifieke keuze en de rangschikking van de stof die een eigen intellectuele schepping van de maker(s) vormen en op grond van de daarin geïnvesteerde inspanningen auteursrechtelijk beschermd zijn conform de zogenaamde ‘ sweat of the brow ‘ leer.