Terug naar overzicht
± min

Bezuinigingen Wmo

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

De Wmo-raad heeft in haar advies aangegeven dat zij de bezuinigingen ondersteunt.

De gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. Eén van de maatregelen is een bezuiniging op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het Rijk geeft onze gemeente jaarlijks 7 ton minder voor de Wmo. Het college heeft besloten deze bezuiniging niet in een keer door te voeren, maar in drie stappen omdat zij dit geleidelijk en zorgvuldig wil doen. Samen met leden van de Wmo-raad, het Seniorenplatform en het Platform voor Mensen met een Functiebeperking Utrechtse Heuvelrug is nagedacht over de beste manier om dit te doen. Ondanks dat zij het volstrekt niet eens zijn met bezuinigen op de Wmo, is er met hen toch in goed overleg gezocht naar bezuinigingen die het minst ingrijpend zijn voor inwoners.

Het college heeft op 24 mei besloten om te bezuinigen op de volgende onderdelen.
1. De eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp wordt, alleen voor mensen met een hoger inkomen, verhoogd. In drie jaar tijd wordt de eigen bijdrage geleidelijk aan kostendekkend.

2. De vergoeding voor het inhuren van een familielid of bekende voor huishoudelijke hulp wordt lager.

3. Inwoners die een scootmobiel van de gemeente krijgen en een inkomen hebben van minimaal anderhalf keer het minimum, betalen éénmalig een vergoeding van EUR 250,-.

4. Het indicatieorgaan SCIO krijgt de opdracht nog beter te kijken naar wat iemand echt nodig heeft bij bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, scootmobiel, rolstoel of ander hulpmiddel.

5. In overleg met verzorgingshuizen zal gekeken worden naar de mogelijkheid om bewoners scootmobielen te laten delen, in plaats van iedereen een eigen scootmobiel te geven. Uiteraard blijft maatwerk waar dat nodig is, gegarandeerd.

6. Er wordt gekeken of het mogelijk is om kleine woningaanpassingen goedkoper te laten uitvoeren.

7. Er is een nieuw contract afgesloten met een leverancier van trapliften. Dit contract heeft een besparing opgeleverd.

Deze maatregelen zullen ingaan per 1 januari 2012. Voor punt 2 en 3 moet de Verordening Wmo worden aangepast. De gemeenteraad zal hier in het najaar over beslissen.

Deze zeven bezuinigingen leveren in 2012 in totaal EUR 249.000 op. De Wmo-raad heeft in haar advies aangegeven dat zij deze bezuinigingen ondersteunt.

Langere termijn
Voor de jaren 2013 en 2014 zijn nog geen concrete voorstellen gedaan. In het najaar zal met de gemeenteraad en betrokken partijen nagedacht worden over de toekomst van de Wmo.

Het college verwacht dat de Wmo op de langere termijn alleen betaalbaar kan blijven als er minder dure Wmo-voorzieningen verstrekt worden en er meer van burenhulp, vrijwilligers en andere soort algemene voorzieningen gebruikt gemaakt wordt. Ook zal er door de gemeente nog meer maatwerk geleverd moeten worden, door beter samen met de aanvrager te bekijken wat precies de vraag is en hoe het beste hulp geboden kan worden. Bijvoorbeeld in plaats van het verstrekken van een scootmobiel, vervoer regelen met vrijwilligers om toch één keer in de week in het plaatselijke koor te kunnen zingen als er verder geen vervoersbehoefte is.

Alle inwoners die in 2012 te maken zullen krijgen met deze veranderingen, zullen met een persoonlijke brief geïnformeerd worden.