Terug naar overzicht
± 0 min

Conclusies neuroloog in deskundigenbericht onvoldoende begrijpelijk; verzoek om nadere uitleg

2 november 2009 - Whiplash, deskundigenbericht. Neuroloog heeft in deskundigenbericht de door hem beschreven klachten geduid als ongevalsgevolg en voorts geconcludeerd dat er geen sprake (meer) is van beperkingen. De rechtbank overweegt dat een medisch expertiserapport ertoe strekt informatie te verschaffen ten behoeve van de juridische beoordeling. Daartoe moet het rapport voor niet-medisch geschoolden voldoende begrijpelijk zijn, ook ten aanzien van de logische stappen die tussen bevindingen en conclusies worden gemaakt. Waarom de onderhavige conclusies worden getrokken op basis van het beschreven klachtenbeeld, waarbij geen vraagtekens zijn geplaatst, behoeft naar het oordeel van de rechtbank een nadere toelichting . De rechtbank ziet vooralsnog geen aanleiding voor het oordeel dat er sprake is van zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen het rapport op grond waarvan het rapport buiten beschouwing moet worden gelaten; de rechtbank acht het wel aangewezen dat de deskundige zich nader uitlaat. Volgt aanvullende vraagstelling.

Bron: rechtspraak.nl
Zoekterm voor gehele vonnis:
LJN: BK0990, Rechtbank Amsterdam , 298004 / HA ZA 04-2855