Terug naar overzicht
± 0 min

Nieuwe Ziektewet (Wet Modernisering Ziektewet) positief voor whiplash slachtoffers vanaf 01.01.2014!

Per 1 januari 2014 gaat een nieuwe Zietewet gelden, welke er voor zorgt dat uitkeringen uit hoofde van deze wet ten behoeve van werknemers, die na een tijdelijk arbeidscontract, ziek of arbeidsongeschikt uit dienst gaan, op het bord van de dan ex-werkgever komt te liggen.

Het komt niet zelden voor dat mensen gedurende een proeftijd of gedurende een tijdelijk dienstverband een whiplash oplopen en hierdoor arbeidsongeschikt worden. Werkgevers zijn vaak niet geneigd deze, vaak tijdelijk, arbeidsongeschikte werknemers nog langer in dienst te houden, laat staan een arbeidscontract aan te bieden voor onbepaalde tijd. Het whiplash slachtoffer moet dan maar zien te bewijzen, c.q. aannemelijk te maken, dat hij / zij zonder ongeval met arbeidsongeschiktheid bij het betreffende bedrijf waar hij/zij werkte ten tijd van het ongeval had kunnen blijven werken als hij/zij niet arbeidsongeschikt zou zijn geworden. Werkgevers geven dan vrijwel nimmer een verklaring af in positieve zin, uit angst dit tegen zich gebruikt te zien gaan worden.

Met deze nieuwe Ziektewet heeft de werkgever dus ook duidelijk verplichtingen ten aanzien van de zieke ex-medewerker. Met de wetswijziging beoogt de Kamer medewerkers met een tijdelijk contract, die werkloos raken, sneller aan het werk te krijgen. Deze groepen werknemers zijn, evenals uitzendkrachten vooral verantwoordelijk voor de grote instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA); voorheen de WAO.

Met ingang van 1 januari 2014 gaat de Wet Modernisering Ziektewet gelden. Dat houdt onder meer in dat werkgevers:

1. bij ziekte van een tijdelijke kracht, zijn loon niet meer alleen moeten doorbetalen in de looptijd van zijn contract, maar hem ook ná het aflopen van zijn tijdelijke contract moet betalen, in de vorm van ziektewet-uitkering.
2. een gedifferentieerde ZW-premie gaan betalen die afhankelijk is van het aantal (ex-) werknemers dat in de ZW belandt. Indien er een hoog aantal tijdelijke krachten ziek zijn, dan stijgt de premie. Andersom betekent een lager verzuim, een lagere premie. Deze nieuwe ziektewet zorgt voor een lastenverzwaring voor ondernemers. Vooral voor werkgevers die (relatief) veel tijdelijke krachten in dienst hebben.

Belangrijk is natuurlijk te weten wat de gevolgen zijn voor bestaande ziektegevallen. Hierbij wordt een beroep gedaan op de administratie van de werkgever waarin moet zijn bijgehouden welke werknemers de afgelopen twee jaar ziek uit dienst zijn gegaan of die nog ziek uit dienst gaan.

Nawerking
Ook gaat er een zogenaamde 'nawerking' gelden, hetgeen in concreto gaat inhouden dat indien een werknemer binnen 28 dagen na uitdiensttreding arbeidsongeschikt wordt als gevolg van ziekte of whiplash letsel, hij recht houdt op het zogenaamde ziekengeld!

Er zijn nog een paar kleine wijzigingen die voor whiplash slachtoffers belangrijk zijn om te weten. Zo zal een keuring door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) al na een jaar (i.p.v. 2 jaar zoals nu het gebeurd) plaatsvinden. In de plaats van de ZW-uitkering van maximaal twee jaar komt er een uitkering die afhankelijk is van het arbeidsverleden van de arbeidsongeschikte werknemer.

Wet Modernisering Ziektewet