Terug naar overzicht
± 0 min

Vergoeding smartengeld / affectieschade in Nederland & Europa

Ondanks dat het in Nederland al decennia onderwerp van discussie is, kent de Nederlandse wetgeving aan nabestaanden en naasten van slachtoffers (de zogenaamde ‘secondary victims’) geen recht toe op vergoeding van de door hen geleden affectieschade. Uit de parlementaire geschiedenis komt naar voren dat de Nederlandse politiek zich in de discussie steeds opnieuw buigt over de vragen of in Nederland voldoende draagvlak bestaat voor de vergoeding van affectieschade en of de vergoeding van affectieschade in Nederland wenselijk is.

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen op zowel nationaal als Europees niveau is deze discussie echter achterhaald. Ten eerste omdat empirisch onderzoek heeft uitgewezen dat in Nederland een breed maatschappelijk draagvlak voor de vergoeding van affectieschade bestaat. Ten tweede omdat op Europees niveau voorkeur wordt gegeven aan de vergoeding van affectieschade.

Laatstgenoemde is van belang nu de Nederlandse rechtsorde niet meer volledig op zichzelf staat en de vergoeding van affectieschade op Europees niveau terrein wint. Dit brengt met zich mee dat de vraag ‘of het Nederlandse schadevergoedingsrecht (nu het aan ‘secondary victims’ geen recht op vergoeding van de door hen geleden affectieschade toekent) in overeenstemming is met het recht op Europees niveau’ vandaag de dag vanuit juridisch oogpunt meer relevantie heeft in de discussie omtrent de vergoeding van affectieschade.

Aan de hand van een analyse van het recht op vergoeding van affectieschade vanuit nationaal, rechtsvergelijkend en Europees perspectief wordt in deze scriptie op deze rechtens relevante vraag antwoord gegeven. Nabestaanden blijken op grond van de jurisprudentie van het EHRM ruimere aanspraken te hebben dan waarvan men in Nederland uitgaat.

Hier kunt u de gehele scriptie lezen

Bron:

De vergoeding van immateriële schade die gelegen is in het letsel of verlies van een dierbare naaste vanuit nationaal, rechtsvergelijkend en Europees perspectief. De betekenis van de rechtsontwikkelingen op Europees niveau voor Nederlandse nabestaanden en naasten van Marleen van Essen (masterscriptie Rechtsgeleerdheid, Afstudeerrichtingen Privaatrecht & Internationaal en Europees Recht, aan de Vrije Universiteit. Begeleider: A.J. Akkermans. Beoordeling:9).