Terug naar overzicht
± min

Vordering afgifte huisartsendossier afgewezen.

13 november 2009 - Tengevolge van een ongeval liep benadeelde een ernstig post-whiplashsyndroom op. De verzekeraar van tegenpartij, Allianz Nederland Schadeverzekering NV erkende namens haar verzekerde de aansprakelijkheid.

Teneinde de ernst van het letsel in kaart te brengen heeft benadeelde bij de Rechtbank een verzoekschrift ingediend tot het houden van een voorlopig deskundige bericht. (lees; medische expertise)

Voorafgaande aan het houden van dit onderzoek, heeft Allianz in een kort geding bij de Rechtbank Arnhem gevorderd dat, het volledige huisartsendossier van benadeelde vanaf 1979, alsmede haar volledige USZO/GAK dossier aan Allianz, danwel haar advocaat danwel de medisch adviseur van Allianz, ter beschikking moest komen.
Benadeelde had de afgifte van genoemde dossiers geweigerd.

Op 29 juni 2009 oordeelde de voorzieningenrechter (lees: rechter in het kortgeding) over deze zaak. De rechter zocht aansluiting bij een tweetal beschikkingen van de Hoge Raad daterend uit 2008. De Hoge Raad stelt in genoemde beschikkingen voorop dat het doel van het deskundige bericht is om antwoord te krijgen op de aan de deskundige gestelde vragen. Dat oordeel geeft de deskundige onpartijdig (niet vooringenomen) en naar beste weten. Indien de deskundige meent dat de medische gegevens uit het verleden benodigd zijn om tot een juist oordeel te komen, dan dient de deskundige over die gegevens te beschikken, maar niet Allianz, haar advocaat en/of haar medisch adviseur. Voorts acht de rechtbank het ongepast dat Allianz op voorhand middels een kortgeding procedure die gegevens vordert. De vordering wordt dan ook afgewezen. De rechter veroordeelt Allianz in de proceskosten.

Bron: vonnis kort geding Rechtbank Arnhem d.d. 26-6-2009, zaaknummer 185396/KG ZA 09-340